Katarzyna Jakubowska

asystentka stomatologiczna

Asystentka stomatologiczna, technik sterylizacji.